เอกสารที่ต้องมีในการขอรับค่าสินไหมทดแทนจากประกันชีวิต

หนึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำประกันชีวิตก็คือ การได้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน และต้องเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากแผนประธรรม์ประกันชีวิต เราก็จะสามารถขอเคลมในส่วนที่เป็นค่าสินไหมทดแทน และในการขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือที่เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ให้ดำเนินการตามดังนี้

1.ติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด

2.กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จะแยกเป็นกรณีตามสาเหตุของการเสียชีวิต ดังนี้
2.1การเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 14 วัน และเตรียมหลักฐานประกอบด้วย
(1) กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าหายให้แจ้งความแล้วนำสำเนา รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายไปแสดงแทน)
(2) ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย
(3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
(4) ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
(5) บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์

2.2 การเสียชีวิตโดยฆ่าตัวตาย
ให้เตรียมหลักฐานตาม 2.1(1) - (5) โดยเพิ่ม
(1) สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(2) ใบชันสูตรพลิกศพ

2.3การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ให้เตรียมหลักฐานตาม 2.1(1) - (5) โดยเพิ่ม
(1) สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(2) สำเนาบันทึกประจำวันหลังกลับจากสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(3) ใบชันสูตรพลิกศพ

3.กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ
แจ้งบริษัททราบภายใน 10 วัน และเตรียมหลักฐานดังนี้
(1) กรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนของบริษัท
(2) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ระบุวันเริ่มต้น และวันสุดท้ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
(3) อื่น ๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์

4.กรณีกรมธรรม์ครบกำหนด
ในกรณีเป็นการประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด ให้ดำเนินการและเตรียมหลักฐาน
(1) ติดต่อบริษัทประกันภัย
(2) กรมธรรม์ประกันชีวิต
(3) บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

หากคุณได้อ่านถึงจุดนี้ เริ่มที่จะสนใจทำประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันและความคุ้มครองในชีวิต เราขอแนะนำ ประกันชีวิต แมนูไลฟ์ แบบประกันชีวิตและออมทรัพย์ระยะกลางที่กำลังดี คุ้มครองไม่สั้นไป และชำระเบี้ยไม่ยาวเกิน! ชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องแค่ 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากการออมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 18 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์รับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงครบกำหนดสัญญารวมสูงสุดถึง 180% หรือสนใจสอบถามประกันชีวิตตัวอื่นๆ